Danmarks regering sammen med Færøernes og Grønlands landsstyrer, samt Finlands, Islands, Norges og Sveriges regeringer har ved overenskomst af 19. august 1986 besluttet at oprette en nordisk udviklingsfond for Vestnorden (Færøerne, Grønland og Island). Det Vestnordiske område har særligt udfordrende betingelser for industri, handel, håndværk hvor grundlæggende infrastrukturer, både fysisk og kommunikationsmæssigt er begrænsede i forhold til f.eks. det nordiske og europæiske fastland. Udviklingen i området skal bygge på lokale bæredygtige forudsætninger, men sigte imod internationale konkurrencedygtige kompetencer.

Vestnordenfonden skal være med til at skabe erhvervsmæssige forudsætninger og vilkår i Vestnorden. Fonden skal målrettet og med kompetent ekspertise arbejde for at opbygge, støtte og styrke lokale kompetencer, for således at medvirke til at løfte lokalt erhvervsliv i Vestnorden både med henblik på erhvervsmæssig selvforsyning og lokale faglige erhvervskompetencer og sat ind i bredere samarbejdsplatforme.

En stærkere periferi i Vestnorden er med til at skabe et stærkere Vestnorden, som dermed også bidrager til et stærkere og mere bæredygtigt Norden.

For fonden gælder følgende vedtægter:

Formål

Den nordiske udviklingsfond for Vestnorden, herefter kaldet Fonden, har til formål at fremme udviklingen af et alsidigt og konkurrencedygtigt erhvervsliv i Vestnorden ved at yde lån og tilskud samt stille garantier for gennemførelsen af projekter med tilknytning til eller til fordel for små og mellemstore virksomheder. Lån, tilskud og garantier kan kun ydes til virksomheder i Island hvis der er tale om reelle samarbejdsprojekter mellem disse og firmaer på Færøerne og Grønland.

I denne sammenhæng skal Fonden bidrage til det industrielle og tekniske samarbejde indenfor Vestnorden samt mellem Vestnorden og Norden i øvrigt.

Fondens Grundkapital

Fondens grundkapital beløber sig til modværdien i danske kroner af 14,1 millioner US dollars, der fordeles således:

Danmarks regering 2,7 mill. US dollars
Færøernes landsstyre 0,1 mill. US dollars
Grønlands landsstyre 0,1 mill. US dollars
Finlands regering 2,7 mill. US dollars
Islands regering 0,4 mill. US dollars
Norges regering 2,7 mill. US dollars
Sveriges regering 5,4 mill. US dollars

Grundkapitalen stilles til Fonden rådighed rentefrit. Den indbetales i overensstemmelse med nedenstående plan (i 1000 US dollars)

DatoSDKSFNISFRGRTotalGrundkapital total
540027002700270040010010014100
March 1, 1987100450250250276191926242624
March 1, 198827613813813820557203344
March 1, 198932816416416424668564200
March 1, 1990388194194194287710125212
March 1, 1991464232232232369912146426
March 1, 199255227627627640101014407866
March 1, 199366033033033048121217229588
March 1, 1994788394394394601515206011648
March 1, 1995940470470470681717245214100

På anmodning fra fondens bestyrelse skal indskyderne indbetale deres andele af grundkapitalen, helt eller delvist, tidligere end forudsat i ovenstående indbetalingsplan, ifølge ovenstående fordelingsnøgle, med mindre andet aftales. For den tid i hvilken beløb kan betragtes som forudbetalte i forhold til indbetalingsplanen, har den indskydende part ret til at oppebære en markedsbestemt rente.

Grundfondbidragene kan indbetales enten i US-dollars eller i danske kroner med et kronebeløb, der modsvarer vedkommende bidragsbeløb i US-dollars, omregnet efter indbetalingens officielle salgskurs i København for US-dollars.

I Fondens regnskaber bogføres den indbetalte grundkapital i danske kroner. Beløb, der modtages i US-dollars omregnes til danske kroner efter indbetalingens officielle salgskurs i København.

Frem til den 1.3.1995 beregnes værdien i danske kroner af den ikke indbetalte del af grundkapitalen til enhver tid after den officielle salgskurs i København for US-dollars

En eventuel forhøjelse af grundkapitalen kan kun ske ved beslutning af Nordisk Ministerråd.

Fondens midler skal forvaltes således, at grundkapitalen denomineret i danske kroner, som forskrevet i, forbliver intakt.

Virksomhed

Fonden yder lån og stiller garantier på bankmæssige vilkår.

Når omstændighederne taler herfor, kan lån og garantier gives på vilkår, der er mere fordelagtige end bankmæssige vilkår.

Til særlige formål kan fonden bevilge tilskud eller vilkårslån, d.v.s. lån der kun skal tilbagebetales og forrentes, i det omfang vedkommende projekts forløb giver grundlag herfor.

Tilskud og vilkårslån kan kun bevilges af Fondens samlede overskud.

Beløb skal afsættes til dækning af tab på udlån og garantier. Afsætningen skal stå i rimeligt forhold til risikoen ved de ordinære lån og garantier.

Midler der anvendes på Færøerne og i Grønland skal i størst mulig udstrækning gå til samarbejdsprojekter som rækker over landegrænser, eller generelt styrker lokale kompetencer og således konsoliderer disse for videre udvikling.

Fonden skal tilstræbe et nært samarbejde med erhvervsorganisationer, andre finansieringsinstitutter samt offentlige og private organer, der har tilknytning til Fondens virkeområde.

Lån kan bevilges af Fondens grundkapital og reserver. Fonden kan desuden optage lån til finansiering af sin virksomhed.

Den samlede udestående lån og garantimasse kan højest udgøre 2 gange Fondens grundkapital.

Fondens likvide midler bør placeres på bedst mulige vilkår og i forståelse med de vedkommende myndigheder på Færøerne, Grønland og Island. Fonden skal i så vid udstrækning, som det er praktisk muligt, undgå kursrisici.

Fondens regnskaber skal føres i danske kroner. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Fondens årsrapport og årsregnskab skal oversendes til Nordisk Ministerråd.

Administration

Fonden har en bestyrelse, en administrerende direktør og sådant personale i øvrigt, som er nødvendigt.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf hver deltagende regering samt Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre indstiller kandidater til Nordisk Ministerråd som udnævner medlemmer for en periode af fire år. Udnævnelse kan forlænges med én yderligere periode. Efter ophold på minimum 4 år kan samme kandidat udnævnes igen. Ved udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer skal ligestillingsaspekter tilstræbes. For hvert medlem vælges en suppleant efter de samme principper.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand for en priode af to år. formandsposten alternerer mellem repræsentanterne for Færøernes og Grønlands landsstyrer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden tillige med mindst halvdelen af de øvrige medlemmer, eller ved disses forfald deres suppleanter, er nærværende. Hvert medlem har én stemme. Til beslutninger kræves et flertal af de tilstedeværendes stemmer. Lån, garanti eller tilskud kan ikke bevilges, hvis modtagerens land eller område modsætter sig dette.

Beslutninger kan også træffes ved skriftlig procedure.

Bestyrelsen sammentræder, når formanden bestemmer det, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer eller direktøren anmoder derom, dog mindst to gange om året.

Andre kan ved behov herfor indbydes til bestyrelsesmøderne. Nordisk Ministerråd har ret til observatørstatus i bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende samtlige af Fonden anliggender men delegerer beslutningsmyndighed angående daglig drift til den administrerende direktør.

Den administrerende direktør forestår Fonden løbende virksomhed, er ansvarlig for forberedelsen af låne-, garanti- og støttesager og skal følge de retningslinjer og pålæg, som bestyrelsen har givet. Direktøren udpeges af bestyrelsen for et tidsrum af højest fem år ad gangen. Direktøren må ikke være medlem af eller suppleant i bestyrelsen, men deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Fonden tegnes af bestyrelsens formand, direktøren eller den, bestyrelsen bemyndiger.

Fondens hovedsæde skal være placeret på Færøerne, i Grønland eller i Island. Værtslandet pålægges, mod rimelig kompensation, at stille de nødvendige ekspeditionsmæssige og administrative faciliteter angående lokaler, bogholderi, ekspedition, daglig revision, juridisk bistand, inkassation, opbevaring af værdipapirer m.m. til rådighed for Fonden.

Øvrige Bestemmelser

Nordisk Ministerråd udpeger 2 revisorer til gennemgang af bestyrelsens virksomhed og Fondens regnskaber. Revisorerne afgiver årligt en revisionsberetning til Nordisk Ministerråd.

Nordisk ministerråd træffer beslutning om ændring af eller tilføjelse til Fondens vedtægter; dog ikke på en såden måde, at eksisterende kreditorers sikkerhed forringes.

Dersom Nordisk Ministerråd beslutter, at Fonden skal afvikles, udpeger ministerrådet de personer, som skal forestå afviklingen.

En afvikling af fonden ved tilbagebetaling eller anden anvendelse af grundkapitalen kan ikke ske hurtigere, end hvad afviklingen af Fonden udlåns- og tilskudstilsagn samt dens gældsforpligtelser på tidspunktet for beslutning om afvikling tillader.