Formål

Vestnordenfonden, den nordiske udviklingsfond for Vestnorden (Fonden) har til formål at fremme udviklingen af et alsidigt og konkurrencedygtigt erhvervsliv i Vestnorden ved at yde lån og tilskud samt stille garantier for gennemførelsen af projekter med tilknytning til eller til fordel for små og mellemstore virksomheder.
Lån og tilskud samt garantier kan kun ydes til virksomheder i Island hvis der er tale om reelle samarbejdsprojekter mellem disse og firmaer på Færøerne og i Grønland.
I denne sammenhæng skal Fonden bidrage til det industrielle og tekniske samarbejde indenfor Vestnorden samt mellem Vestnorden og Norden i øvrigt.

Status

Fondens indtægter udgøres hovedsagelig af renter fra udlån. Det generelt lave renteniveau i Danmark og dermed også i Grønland og Færøerne i de seneste år har sat Fondens indtægter under et nedadgående pres. For at modvirke dette, vil Fonden forsøge at øge de samlede udlån. Såfremt en større del af Fondens midler ikke kan placeres i nye udlån, men må forblive på indskudskonti i pengeinstitutter og med negative renter, vil det ikke være muligt at opnå en tilfredsstillende forrentning af midlerne.

For at begrænse tabsrisikoen i enkelte engagementer og sikre størst mulig nytte af Fondens udlån, har Fonden i en række tilfælde samarbejdet med pengeinstitutter om finansieringen af nye investeringer. Dermed bliver den enkelte virksomhed kreditvurderet af to uafhængige långivere, ligesom finansieringen og dermed tabsrisikoen deles mellem to långivere. I andre tilfælde har Fonden ydet den samlede finansiering af fysiske aktiver, medens et pengeinstitut har finansieret virksomhedens behov for driftskapital.

For at imødegå tabsrisikoen på bestående lån, foretager Fonden løbende vurderinger af restanceudviklingen. Den daglige administration foretager en konkret hurtig opfølgning på sager, hvor betaling af renter og afdrag bliver forsinket. Derved har det været muligt at sikre, at der kun har været restancer på relativt få lån, ligesom restancernes størrelse har været begrænsede. Der hvor det ikke har været muligt at opnå en hurtig betaling af restancerne, er der i videst muligt omfang indgået betalingsordninger, som har sikret videreførelse af den pågældende virksomheds drift og tilbagebetaling af restancen over en periode.

Fonden foretager løbende risikovurderinger af udlånsporteføljen og hensætter i regnskaberne beløb til imødegåelse af tabsrisikoen. Hensættelserne sker på grundlag af en konkret vurdering af enkeltvirksomheder, hvor et lån er forbundet med en særlig aktuel tabsrisiko. Desuden foretages en generel hensættelse samt en ekstraordinær generel hensættelse på lån indenfor brancher, hvor der vurderes at bestå en større tabsrisiko, end den generelt vurderede tabsrisiko.

De virksomheder, som har opnået finansiering fra Fonden og de bevilgede lån, er oplistet i Fondens årsrapporter.
Fonden har ikke ydet garantier for lån eller tilskud, men alene lån på bankmæssige vilkår. Fondens tabsrisiko er derfor udelukkende knyttet til Fondens udlån, medens der ikke består garantier med tilhørende tabsrisiko.

Baggrund

Fonden vil som hidtil være meget opmærksom på udviklingen i verdensøkonomien og især hvilke konsekvenser dette kan medføre for økonomien i Vestnorden. Fonden har lagt til grund, at den færøske og grønlandske økonomi er relativt robuste, og der er ikke tegn på, at udviklingen i verdensøkonomien har haft negativ indflydelse på virksomhedernes tilbagebetalinger af bevilgede lån fra Fonden.

Fondens fremtidige muligheder for at yde nye udlån er bestemt af den løbende likviditet fra renter og afdrag. Den aktuelle likviditet og forventede fremtidige likviditet med udgangen af 2020 giver Fonden mulighed for at yde nye årlige udlån i niveauet 25-30 mio. DKK i årene 2021 – 2022.
Fonden er ikke, som mange andre kreditinstitutter, afhængig af at kunne opnå refinansiering af lån.

Fondens udlånsaktivitet vil endvidere afhænge af, i hvilket omfang der blandt eksisterende eller nye virksomheder er investeringer, som ønskes realiseret.

Indsatsplan

I den kommende indsatsperiode er hovedopgaven for Fonden at medvirke til finansiering af rentable investeringer, som ønskes gennemført af bestående eller nye virksomheder.

Fonden vil tilstræbe at forøge renteindtægterne ved at en større del af de likvide midler omsættes til nye udlån.

Med henblik på at skabe et driftsoverskud og råderum for en fremtidig forøget risikovillighed vil Fonden tilstræbe, at en væsentlig del af de likvide midler omsættes til nye udlån. I nødvendigt omfang vil Fonden i den forbindelse foretage tilpasninger af rentesatserne for nye udlån.

Fonden vil nøje følge likviditetsudviklingen på grundlag af løbende likviditetsbudgetter for Fonden med henblik på den mest optimale udnyttelse af Fondens udlånsmuligheder.

Fonden vil opretholde tilstrækkelig likviditet til at kunne tilbyde eksisterende låntagere hos Fonden eventuelle midlertidige lempelser i lånevilkårene, såfremt dette kan sikre, at de på længere sigt kan overleve forbigående økonomiske vanskeligheder.

For at opnå en styring af Fondens samlede tabsrisiko og gøre gavn over et bredt område, vil Fonden som hidtil operere med et loft på udlånene. Dette skal medvirke til at opnå en spredning af lånene på enkeltprojekter, brancher og geografiske områder. Størrelsen af udlånsloftet varierer på enkeltengagementer efter den vurderede risiko i hvert enkelt projekt.

Bestyrelsen og administrationen vil i tilknytning hertil arbejde med følgende prioriterede indsatsområder:

Eksisterende og nye virksomheder

Fonden vil fortsætte og intensivere arbejdet med at finde nye udlånsmuligheder for at styrke aktiviteterne i lokalområderne. I den forbindelse vil Fonden have særlig opmærksomhed på virksomheder, som medvirker til en diversificering af erhvervslivet på Færøerne og i Grønland og på virksomheder, som skaber uddannelsespladser og arbejdspladser.

Fonden vil ved vurderingen tage hensyn til, om de pågældende virksomheder sigter mod et bæredygtigt og miljøvenligt erhverv.

Fonden vil være aktiv i forhold til nye virksomheder, som på grund af markedsmæssige forhold i Grønland og på Færøerne kan have vanskeligt ved at opnå finansiering fra anden side.

Fonden vil være opsøgende i forhold til nye brancher, som hidtil kun i begrænset omfang har efterspurgt lån fra Fonden. Dette kan være vidensbaserede virksomheder og virksomheder, som arbejder med innovative løsninger, såfremt virksomhederne opfylder Fondens kriterier for udlån.

Fonden vil i den forbindelse have særligt fokus på ansøgninger fra iværksættere. Dette kan også omfatte projekter med mindre investeringsbehov. I samarbejde med erhvervsfremmeinstitutioner i Grønland og Færøerne samt NORA vil Fonden bidrage aktivt til at iværksætternes ideer og planer bliver fagligt belyst og dokumenteret med henblik på vurdering af, om der er grundlag for at realisere opstart af en ny virksomhed. I den forbindelse vil Fonden i henhold til vedtægterne kunne yde vilkårslån, hvor rentevilkår og tilbagebetaling aftales i hvert enkelt tilfælde.

Ved større investeringer vil Fonden så vidt muligt samarbejde med pengeinstitutter og andre finansieringskilder om finansiering af virksomhedernes investeringer.

Fondens låntagere 

Fonden vil nøje følge situationen i de virksomheder, som allerede har opnået lån fra Fonden med henblik på så hurtigt og effektivt som muligt at bistå virksomhederne, hvis en konsolidering af gælden viser sig nødvendig og forsvarlig.
Den hidtidige opfølgning overfor virksomhederne og de enkelte lån vil fortsætte og om nødvendigt blive intensiveret.

Samarbejdsprojekter

Fonden vil deltage i finansiering af virksomheder i Island, hvis der er tale om reelle samarbejdsprojekter mellem disse og firmaer på Færøerne og/eller i Grønland.

Interessenter

Fonden vil tilrettelægge sine aktiviteter i overensstemmelse med de udviklingsplaner og politikker for erhvervslivet, som de politiske instanser i Grønland og på Færøerne fastlægger.

Fonden vil som hidtil opretholde et aktivt arbejde ude blandt virksomhederne. Ligeledes vil Fonden holde en tæt kontakt med interesse- og brancheorganisationer samt relevante administrative myndigheder. Endvidere vil Fonden deltage i Vestnordisk Råds Rådsmøder.

Fonden vil fortsat udbygge sit netværk med erhvervsfremmeinstitutionerne i Grønland og Færøerne samt NORA. Dette vil bestå i, at Fonden løbende har kontakt med disse institutioner og mindst en gang årligt mødes med disse for at drøfte fremdriften i projekter, som er under behandling.

Markedsføring

Fonden vil markedsføre sig på internettet gennem Fondens hjemmeside. Fonden vil i den forbindelse arbejde for, at der etableres links til hjemmesiden fra andre erhvervsfremmeaktørers hjemmesider.

Indsatsperioden

Indsatsplanen er gældende for en periode på 2 år.

Vedtaget på bestyrelsens møde den 13. januar 2021