Vejledning

Nødvendige opplysninger til ansøgning om lån

1) Ansøgeren: Ansøgeren eller firmaets navn, adresse, registreringsnummer, telefon, e-mail, telefax og andre officielle identifikationer.
2) Projekt: Redegørelse for projektet, dets formål og karakter med de økonomiske resultater, som lånet skal muliggøre.
3) Plan: Projektets tidsforløb med oplysninger om de udførende eller ansvarlige
for resultaterne.
4) Finansiering: Lånebehovet belyses med en begrundet henvisning til planens punkter. Andre finansieringskilder og deres andel bør nævnes, hvis de findes. Der sondres imellem finansiering til fast ejendom, udstyr (art og oprindelse) eller drift.
5) Regnskaber: Driftsregnskab og balance (indtægter & udgifter, aktiver & passiver) for de sidste to år, undtagen, hvis virksomheden er stiftet fornylig. Budget for indeværende år og en plan for de kommende to år. Ved større projekter vil det være nødvendigt med en plan, som når så langt, at en positiv virkning på egenkapitalen kan iagtages.
6) Virksomheden: Beskrivelse af virksomheden inklusive stiftere, idégrundlag, ejere, fast ejendom, udstyr eller maskiner, direktion, udvikling, produktion, salgsapparat, eksportmuligheder, personale, samarbejdespartnere, revisor og forretningsbank.
7) Samarbejde: Et påtænkt samarbejde imellem to eller tre lande i Vest-Norden (Færøerne, Grønland og Island), eller imellem Vest-Norden og andre nordiskelande bør nævnes.
8) Position: Låneprojektets markedsmæssige eller brugermæssige position, dets nyhedshøjde og forbindelse til kendte aktiviteter. Låneprojektets værdi for den samfundsmæssige udvikling i henholdsvis Færøerne, Grønland eller Island.
9) Vilkår: Lånebeløb, låneperiode, rentefod med angivelse afsikkerhed for tilbage-betaling f. eks. ved garanti fra banker, det offentlige eller andre fonde; pant i fast ejendom eller pant i anden offentlig vurderbar ejendom.
10) Referencer: Her bør nævnes de personer, som Fonden har haft kontakt med hos ansøgeren. Især bør der refereres fra sagsbehandlerens besøg på projektets lokalitet. Referencer, som ansøgeren har udpeget, samt eventuelle andre referencer anvendt direkte af Fonden uden ansøgerens medvirken.

Ansøgningen udføres med Fondens hjælp og vejledning.

Låneansøgning: Vurderingmetoder